Deze algemene verkoopwaarden hebben betrekking op alle aankopen bij Renate handmade beanies.

1. Algemeen
Door bij Renate handmade beanies een bestelling te plaatsen, geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden van Renate handmade beanies akkoord gaat. Renate handmade beanies heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen.

2. Toepasselijkheid
1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Renate handmade beanies zijn bij uitsluiting deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.
2. Algemene Voorwaarden die de koper hanteert zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Renate handmade beanies is ingestemd.
3. Door het gebruik van de internetsite van Renate handmade beanies en/of accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
4. Renate handmade beanies behoudt zich het zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en/of aan te vullen.

VERKOOPCONDITIES Renate handmade beanies

3. Overeenkomsten
1. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Renate handmade beanies. Renate handmade beanies is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Renate handmade beanies dit mee binnen 5 dagen na ontvangst van de bestelling.
2. (Groeps)bestellingen van meer dan 20 producten worden niet aangenomen. Zie hiervoor Groepen op de website van Renate handmade beanies.
3. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
4. Informatie, afbeeldingen, mededelingen, product kenmerken, die via de website www.renate-beanies.nl of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeuring mogelijk (weer)gegeven of gedaan.
Renate handmade beanies is niet aansprakelijk voor eventuele tekst- en typefouten en/of andere onjuistheden die op de website kunnen voorkomen. Afwijkingen zijn geen aanleiding tot ontbinding of retourneren.
5. Kleuren die gekozen worden in het kleurpallet van de ontwerp tool kunnen afwijken van het origineel te ontvangen product. Dit heeft te maken met het wisselend verfbad van de wol en tevens met u eigen beeldscherm en de beeldscherminstellingen. Renate handmade beanies is hiervoor niet aansprakelijk en het afwijken van de kleur is geen aanleiding tot ontbinding of retourneren van het product.
6. Elk product wordt zorgvuldig met de hand gemaakt en elk exemplaar is uniek. Afbeeldingen kunnen daardoor afwijken van het werkelijke model of kleur en zijn geen aanleiding tot ontbinding of retourneren van het product.

4. Prijzen / Aanbiedingen
1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s
2. Alle aanbiedingen van Renate handmade beanies zijn vrijblijvend en Renate handmade beanies behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.
3. Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
4. Renate handmade beanies aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van drukfouten en wijzigingen in prijsaanduidingen. Indien een vermelde prijs dermate onjuist is dat de klant redelijkerwijs kan weten dat het een fout betreft, heeft Renate handmade beanies het recht de bestelling te weigeren.

5. Betaling
1. Bij bestellingen via de internetsite kan via bankoverschrijving betaald worden onder vermelding van u naam en de besteldatum. Betaalinstructies vind u in de persoonlijke bevestigingse-mail.
2. Een vooruit betaalde bestelling wordt verstuurd op het moment dat het verschuldigde bedrag op de rekening van Renate handmade beanies staat. Ontvangt Renate handmade beanies geen betaling vervalt u bestelling automatisch na 10 dagen.
3. Betaalopdrachten aan de bank/giro-instellingen zijn voor rekening en risico van degene die de opdracht tot betaling geeft.

6. Bijdrage bezorgkosten
Voor het verzendklaar maken, controleren, transporteren en bezorgen van uw bestelling betaalt u een bijdrage afhankelijk van het aantal bestelde producten. Bij een bestelling van één Renate handmade beanie betaalt u € 3,50 bezorgkosten, bij twee of meer Renate handmade beanies producten betaalt u € 5,75 bezorgkosten. Bestelling buiten Nederland hebben andere kosten.

7. Retourneren
U heeft het recht een bestelling uit de collectie van Renate handmade beanies binnen 7 dagen na ontvangst te retourneren. Voorafgaand aan de retourzending dient u ons hiervan in te lichten op het e-mail adres: info@renate-beanies.nl

De retourzending dient aan het volgende te voldoen:
• De artikelen moeten ongebruikt zijn.
• De artikelen moeten in de originele verpakking zitten.
• De artikelen moeten compleet teruggestuurd worden incl. labels, stickers en andere zaken bijgesloten.
• U dient de retourzending aan te melden bij info@renate-beanies.nl
• Na het aanmelden van uw retour ontvangt u een retourbevestiging dat meegestuurd dient te worden met het te retourneren product.

1. Onvoldoende of ongefrankeerde retouren worden niet aangenomen. De kosten van frankering van de retourzending zijn voor eigen rekening.
2. Renate handmade beanies is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
3. Niet aangemelde retouren bij info@renate-beanies.nl zullen niet in behandeling genomen worden.
4. Custom made producten zijn uitgesloten van dit proces, tenzij het een fout van Renate handmade beanies betreft. Zie hiervoor de Algemene informatie op de website van Renate handmade beanies
5. Indien de koper zijn goederen heeft geretourneerd, dan draagt Renate handmade beanies er zorg voor, dat de terugbetaling binnen 30 dagen geschied.

8. Levering
1. De door Renate handmade beanies opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
2. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.
3. De levertijd is afhankelijk van de door u gekozen artikelen. Een deel van ons assortiment is direct uit voorraad leverbaar. Echter vanwege ons diverse assortiment en de ‘ontwerp’ mogelijkheid, kan het zijn dat een deel van de artikelen nog gehaakt moet worden. Indien het bestelde product voorradig is streven wij er naar uw bestelling binnen 7 werkdagen naar u op te sturen.
4. Renate handmade beanies streeft ernaar de website bij te houden. Het kan voorkomen dat een product of kleurkeuze niet meer leverbaar is. Wij brengen u per e-mail hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Zorg daarom dat u bij het aanmaken van uw bestelling een juist e-mailadres vermeldt
5. Renate handmade beanies is niet verantwoordelijk als er bij het verzenden iets mis gaat. (bijvoorbeeld zoekraken of beschadigen) Alle bestellingen worden zorgvuldig ingepakt en verzonden. Zelf let u op het invullen van de juiste adresgegevens.
6. Renate handmade beanies verstuurt geen bestellingen naar postbusadressen.

9. Garantie
1. Renate handmade beanies geeft u 7 dagen garantie op het aangekochte product. Mocht u na deze termijn enige problemen ondervinden met het product, dan raden wij aan contact met ons op te nemen via info@renate-beanies.nl. Renate handmade beanies beoordeelt vervolgens of er alsnog garantie verstrekt kan worden.
2. Het bestellen van de verkeerde maat, afwijkingen in het verfbad van het breigaren, noch de verandering van structuur van het breigaren geeft geen aanleiding tot garantie. Zie hiervoor de Algemene informatie op de website van Renate handmade beanies.
3. Renate handmade beanies is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld.
4. Indien Renate handmade beanies om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
5. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen
• Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Renate handmade beanies zijn verricht;
• indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
• indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
• indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
6. Reparatie of vervanging brengt geen vernieuwing en/of verlening van de garantietermijn met zich mee.
7. De koper is gehouden Renate handmade beanies te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Renate handmade beanies zouden kunnen doen gelde, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

10. Persoonsgegevens
1. Renate handmade beanies zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid.
2. Renate handmade beanies neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

Niets van deze site mag door derden zonder toestemming van Renate handmade beanies gebruikt worden. Alle rechten voorbehouden aan: Renate handmade baeanies.